وی ای آر از فصل جدید بر روی اسکوربرد

از فصل جدید سری آ وی ای آر بر روی اسکوربرد ورزشگاه ها به نمایش در خواهد آمد.

0 ۶

از فصل جدید رقابت های سری آ ، وی ای آر همزمان با تصویری

که داور آن را میبیند و تصمیم گیری میکند ، بر روی اسکوربرد

sslazio.ir

ورزشگاه ها هم بهنمایش در خواهد آمد تا تصمیمات برای

تماشاگران شفاف تر شود و قدم دیگری در راه اجرای عدالت

برداشته شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.