لدسما و تمدید قرارداد

0 ۲۴۹

لدسما و تمدید قرارداد :
وکیل کرسیتین دانیل لدسما ، آقای دابولیتو به ایتالیایی در خصوص تمدید قرارداد کریستین گفت : در روزهای آینده جلسه ای به مدیران باشگاه جهت تمدید قرارداد با این بازیکن خواهیم داشت . خود لدسما دوست دارد در تیم بماند و در حال حاظر به تمدید قرار داد فکر میکنیم تا باقی پیشنهادات این بازیکن ، لدسما هافبک 31 ساله تیم لاتزیو چندین سال است که در ترکیب ثابت تیم حضور داشته است ولی با روی کار آمدن پیولی نیمکت نشین پارولو بازیکن جوان تیم لاتزیو شده است .

Leave A Reply

Your email address will not be published.