دیاکوناله ؛ سخنگوی باشگاه لاتزیو : نامه های کوروانورد علیه زنان؟ ما این تصمیم را نادرست میدانیم اما دخالت نخواهیم کرد.

0 ۷۹۹

آرتورو دیاکوناله ؛ سخنگوی باشگاه لاتزیو در مورد نامه ای که دیشب هواداران تیفوسی لاتزیو در کوروانورد علیه زنان قرار داده بودند گفت :
طرفداران بیانکوچلستی میتوانند نظرات خود را بیان کنند حتی اگر از لحاظ اجتماعی و یا سیاسی غلط باشد،البته بهتر است از انجام اینگونه اقدامات اجتناب شود زیرا استادیوم یک محیط سالم است و از هرگونه تبعیض در امان است. ما این تصمیم کوروانورد را درست نمیدانیم اما نمیتوانیم در این باره دخالت کنیم.
آیا این بر حضور افراد در ورزشگاه تاثیر گذار خواهد بود ؟ فکر نمیکنم ، زنان همیشه در ورزشگاه حضور دارند و از تیم حمایت خواهند کرد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.