بازگشت رادو به تمرینات

0 ۲۸۶

بازگشت رادو به تمرینات تیم

استفان رادو دفاع چپ تیم لاتزیو و تیم ملی رومانی که از ناحیه کشاله پا آسیب دیده بود پس از تمرینات انفرادی به تمرینات تیمی تیم برگشت و قطعا به بازی با یووه خواهد رسید . از آنسو استفانو مائوری کاپیتان تیم لاتزیو هنوز نتوانسته به تمرینات گروهی برگردد وی اکنون در تمرینات انفرادی شرکت کرده و بیشتر تمرینات درون استخر را دنبال میکند تا به زودی به تمرینات برگردد گفتنی است که به احتمال بسیار زیاد مائوری بازی با یووه را از دست خواهد داد . باید در انتظار بازی با یووه باشیم تا ببینیم آیا پیولی از استفان رادو استفاده میکند یا خیر

Leave A Reply

Your email address will not be published.