Browsing Tag

کرسیتین لدسما

لدسما و تمدید قرارداد

لدسما و تمدید قرارداد : وکیل کرسیتین دانیل لدسما ، آقای دابولیتو به ایتالیایی در خصوص تمدید قرارداد کریستین گفت : در روزهای آینده جلسه ای به مدیران باشگاه جهت تمدید قرارداد با این بازیکن خواهیم داشت . خود لدسما دوست دارد در تیم بماند و در…