.خواکین کوریا به لاتزیو پیوست

0 ۱۰

خواکین کوریا وینگر آرژانتینی و بیست و سه ساله سویا با قراردادی پنج ساله به ارزش شانزده میلیون یورو به لاتزیو پیوست.حقوق او سالیانه یک میلیون و پانصد هزار یورو خواهد بود

Leave A Reply

Your email address will not be published.